CK Hymers stadgar

Antagna den 21 november 1971

Fastställda den 3 mars 1972

Ändring av stadgarna vid årsmöte den 29 oktober 1994 samt den 28 november 1998 och 14 november 2009

Stadgar

Cykelklubben Hymer med Linköping som hemort bildades den 6 oktober 1924 och har till ändamål att genom utövning av cykelsporten verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

1 § Medlemskap

Medlemskap erhålls efter anmälan till klubbens sekreterare och årsavgift erlagts till kassören. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Medlem kan av styrelsen genom beslut å ordinarie möte kallas till hedersmedlem.

2 § Utträde

Medlem som vill utträda ur CK Hymer ska göra skriftlig anmälan till styrelsen och är därmed omedelbart skild från klubben och dess verksamhet. Eventuellt förfallna avgifter erläggs enligt styrelsens bestämmande. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

3 § Uteslutning

Medlem som inte har erlagt fastställd årsavgift eller i övrigt brutit mot dessa stadgar eller som motarbetat föreningens ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur CK Hymer. Fråga om uteslutning av medlem får inte ske förrän medlemmen ifråga beretts tillträde att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet. Beslut om uteslutning ska med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem skriftligen. Medlem som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med CK Hymer söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det att han fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående dylikt besvär ska förläggas det ordinarie möte som hålls närmast efter besvärstidens utgång. Ärendet ska anges i kallelsen till detta möte, till vilket klaganden minst 8 dagar förut kallats skriftligen. Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter krävs inte skriftligt besked från styrelsen. Det åligger styrelsen att återkalla beslutet om de förfallna avgifterna erläggs. Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan CK Hymer och den förutvarande.

4 § Medlemsavgifter

Medlem erlägger en årsavgift fastställd av årsmötet, vilken ska inbetalas på sätt och tid som styrelsen bestämmer. Hedersmedlem är befriad från avgifter.

5 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 21 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • ska betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

6 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Är arrangören inte ansluten till det specialförbund inom Riksidrottsförbundet som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta specialförbund har godkänt deltagandet.

7 § Styrelsen

CK Hymers angelägenheter handläggs av en styrelse, bestående av ordförande och 6 övriga ledamöter och 1 suppleant.

Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden tom nästföljande årsmöte.

8 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde. Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

9 § Styrelsens åligganden

Styrelsen ska verka för CK Hymers framåtskridande och tillvarata dess intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel, tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 16 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer mfl,
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

10 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

11 § Möten

Med CK Hymer hålles dels ordinarie årsmöte i november månad, dels extra möten om så erfordras. Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen under iakttagelse att kallelse till ordinarie årsmöte ska utfärdas senast 14 dagar före mötet. Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

12 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Rösträtt tillkommer medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på möte samt hedersmedlemmar. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

13 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

14 § Ärenden vid årsmötet

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Dagordning.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Medlemsavgift.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Kassörens redovisning.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
 12. Val av tre ledamöter av styrelsen för en tid av två år.
 13. Eventuella fyllnadsval.
 14. Val av en suppleant i styrelsen för en tid av ett år.
 15. Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 16. Val av valberedning bestående av två personer varav en sammankallande.
 17. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst 7 (förslag om stadgeändring eller upplösning av CK Hymer minst 30) dagar före mötet.
 18. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

15 § Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden from den 1 oktober till 30 september.

16 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel mm) ska vara revisorerna tillhanda senast 14 dagar före ordinarie årsmöte. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 dagar före årsmötet.

17 § Valberedningen

Valberedningen består av två personer varav en sammankallande valda av årsmötet. Valberedningen ska senast 14 dagar före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast till årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag.

18 § Beslut

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 19 § och 20 § avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

19 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

20 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar mm ska arkiveras till exempel i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas vederbörande SF.

21 § Kompletterande regler

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finnas tillgängliga för föreningen medlemmar.

22 § Utmärkelser

Guldmedalj

Stipulation: Medlem eller utomstående som under lång tid utfört ett synnerligen stort och gagnerikt arbete till klubbens bästa.

Förtjänsttecken i Guld

Stipulation: Medlem som under minst tio års klubbarbete uträttat ett förtjänstfullt arbete eller till annan person som under minst tio år gjord värdefulla insatser för CK Hymer samt tidigare erhålligt förtjänsttecken i Silver.

Förtjänsttecken i Silver

Stipulation: Medlem som under minst fem års klubbarbete uträttat ett förtjänstfullt arbete eller till annan person som under minst fem år gjord värdefulla insatser för CK Hymer.

Hedersmedlem

Stipulation: Medlem eller utomstående som under många år utfört ett gagnerikt och värdefullt arbete inom klubben, samt tidigare erhållit förtjänsttecken i Guld.

Förslag

Förslag om utdelande av CK Hymers utmärkelser kan göras av medlem och ska inlämnas till styrelsen.

Beslut

Förtjänstmedalj och hederstecken utdelas av styrelsen efter förslag från medlem. För utdelning av förtjänstmedalj och hederstecken erfordras enhälligt beslut.